privacy statement

1. Algemeen
Dit Privacyreglement beschrijft hoe Reiki Centrum Utrecht, eenmanszaak, handelend onder de naam  Reiki Centrum Utrecht (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van het huidige privacy statement.
De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie
3.1 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.

3.2 E-mail berichten
Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie
4.1 Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7 jaar) wordt gebruikt om alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen.

4.2 Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken.
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de Cliënt.

4.3 Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt het erop neer dat deze per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal de bezwaren respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Als de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Cliënt dit te melden aan de Therapeut via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid
De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website
Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor de Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam:  Rianne Vermeulen – Van den Broek
Tevens handelend onder de handelsnaam:  Reiki Centrum Utrecht
Correspondentie:  Lange Nieuwstraat 78, 3512 PM, Utrecht
Bezoekadres:  Lange Nieuwstraat 78, 3512 PM, Utrecht
Telefoon:  06-47116687
E-mail:  info@reikicentrumutrecht.nl
Kvk-nummer:  30257274

10. Aanvullende informatie
10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).. 
10.2 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

11. Cookies en website disclaimer

De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die momenteel gebruikt worden zijn:

 Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.

Disclaimer website

Door gebruik te blijven maken van deze website gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.